Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

podkład mac studio fix opinie O projekte

Register priestorových informácií

kulisy sławy tvn paranienormalni Register priestorových informácií (RPI) je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu.

opraviť synonymum V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti. 

maša a medved hračky Zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) okrem iného definuje okruh povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI.

pomalý hrnec russel hobbs zvieratá na kožušinu Vybudovanie informačného systému RPI umožní efektívne naplnenie súvisiacich povinností aj takým subjektom, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastného informačného systému na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o súboroch a službách priestorových údajov.

pečená červená řepa podle jamieho olivera Za povinné osoby v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o NIPI sú považované:

stoletý stařík který vylezl z okna a zmizel csfd  

 1. ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
 2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy,
 3. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b),

saláty s krevetami  

miska wc wisząca cersanit colour z deską wolnoopadającą pričom musia byť naplnené aj podmienky §3 ods. 2 Zákona o NIPI.

italijanske osnovne šole v sloveniji Hlavným cieľom projektu je vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov.

obstarávacia cena hmotného investičného majetku Úžitok pre verejnú správu, odbornú verejnosť a občanov

automatyczna skrzynia biegów obudowa zf  

 • Poskytnutie jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách pre koncových používateľov (vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov).
 • Služby RPI sú určené občanom, podnikateľom, verejnej správe takým spôsobom, aby používatelia RPI nemuseli získavať informácie o priestorových údajoch a službách priestorových údajov z rôznych nekonzistentných zdrojov.
 • Sprístupnenie služieb RPI je vytvorené na základe jednotnej štruktúry metaúdajov priestorových informácií. Metaúdaje umožňujú identifikovať priestorové údaje a služby priestorových údajov zdrojových evidencií.
 • Zjednotenie vytvárania, poskytovania a aktualizácie metaúdajov o priestorových informáciách, ako aj vytvorenie a aplikovanie princípov harmonizácie a interoperability priestorových informácií a to v štruktúre, ktorá je daná príslušnými vykonávacími predpismi. 
 • Štandardizované sieťové služby, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi RPI a zdrojovými evidenciami povinných a dobrovoľných poskytovateľov pre účely použitia inštitúciami verejnej správy, občanmi i podnikateľmi. 
 • Poskytnutie národnej vyhľadávacej služby, ktorá sprístupňuje obsah RPI informácií a prostredníctvom ktorej sa budú poskytovať údaje o umiestnení priestorových informácii (na základe metaúdajov o priestorových informáciách) v zdrojových evidenciách, príp. údaje o ďalších službách potrebných na ich vyhľadanie alebo získanie.
 • Priestorové informácie vyhľadané na základe ich metaúdajov v zdrojových evidenciách je možné spracovávať a prezentovať zobrazovacími službami, poprípade bude možné podľa potreby upraviť integrovanou transformačnou službou súradnicových systémov, alebo uložiť prostredníctvom ukladacích služieb poskytovateľov.
 • Vytvorená nosná údajová špecifikácia prostredníctvom definovaného Slovenského národného metaúdajového profilu, ktorý predstavuje konsenzus medzi požiadavkami jednotného popisu priestorových údajov a služieb priestorových údajov v rámci Slovenskej republiky. Jeho realizácia umožní efektívne inventarizovať a spravovať metaúdaje, vyhľadávať a nachádzať požadované priestorové údaje a služby, ale tiež splniť požiadavky na metaúdaje vychádzajúce zo Smernice 2007/2/ES INSPIRE.
 • RPI zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora. Identifikátory tvoria základ pri validáciách metaúdajov spravovaných v registri metaúdajov.
 • RPI spravuje nasledovné podporné registre, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požiadaviek na harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a služieb priestorových údajov a ich metaúdajov: Register schém, Register sieťových služieb, Gazetteer repository, Katalóg mapových zobrazení, Katalóg služieb elektronického obchodu, Terminologický slovník.
 • RPI poskytne služby pre jednotnú tvorbu monitorovacích správ INSPIRE, ktoré sú podkladom na spracovanie správ pre EÚ o stave a kvalite poskytovaných služieb pre priestorové údaje v Slovenskej republike.

ako sa učiť angličtinu doma  

Poskytované údaje

každopádně synonyma  

 • Metaúdaje k priestorovým údajom, ale i metaúdaje k službám priestorových údajov, metaúdajom popisujúcich eshop prispievateľov do RPI. Podporuje široké spektrum metaúdajových štruktúr podľa konceptu ISO 19115 Geographic Information - Metadata a ISO 19119 Geographic Information - Services, zároveň aj súlad s legislatívnymi i technickými požiadavkami Zákona č. 3/2010 Z. z. o NIPI a Smernice 2007/2/ES INSPIRE.
 • Metaúdajové záznamy podľa ISO 19115, ISO 19119 a smernice INSPIRE v súlade s kódovaním podľa ISO 19139 vo formáte XML.
 • Informácie a údaje o: 
  • o  klasifikácii priestorových údajov a služieb (pre súbory priestorových údajov a série súborov priestorových údajov),
  • o  kvalite a platnosti súborov priestorových údajov,
  • o  stupni súladu s vykonávacími predpismi (Takto bude možné zistiť, či sú dané priestorové údaje alebo služba priestorových údajov spĺňa INSPIRE požiadavky z technických návodov a/alebo legislatívy)
  • o podmienkach ktoré sú uplatňované na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie,
  • o  orgánoch verejnej správy a súkromného sektora, ktoré zabezpečujú vytváranie, správu, uchovávanie a rozširovanie súborov a služieb priestorových údajov.
 • Poskytnutie náhľadov na vyhľadané priestorové údaje.
 • Poskytnutie mapových kompozící podľa OGC špecifikácie Web Map Context (WMC).
 • Poskytnutie Gazetteer služby na vyhľadávanie s priestorovým kontextom. 

ako urobiť screenshot na samsungu  

Portál rpi.gov.sk

jašterica obyčajná potrava Za účelom zabezpečenia dostupnosti poskytovaných eGov služieb RPI je možné využiť ako prístupový komponent vlastný portál na adrese skratka štátu švajčiarsko pravidla slovenského pravopisu online.

opravy nádrží jawa Obsah portálu a dostupná funkcionalita je závislá na prihlásení a overení identity používateľa.

nastavení mms o2 nokia Služby RPI sú taktiež dostupné cez portál nechápu jak to dokáže trailer ako centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Vybrané služby budú zároveň dostupné cez mobilnú aplikáciu.

psychotesty dla kierowców cena Integrácia s inými informačnými systémami verejnej správy

nebezpečný svět kalorií Informačný systém RPI v rámci naplnenia princípov budovania eGovernmentu využíva integráciu základné registre informačné systémy verejnej správy:

magistrát hlavného mesta sr bratislava

 • Register adries
 • Register právnických osôb
 • Register fyzických osôb
 • Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZBGIS
 • Ústredný portál verejnej správy

jednoduchý minulý čas angličtina  

vážení truchlící a ostatní hosté pdf prepásť synonymum